Home  | |  ติดต่อเรา
     
 
  จดหมายส่ง
  รายละเอียดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ-ใบตอบรับ
  รายละเอียดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ-ใบตอบรับ
  รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขัน-ใบตอบรับ
  สรุปกิจกรรมบูรพาจันท์
     
 
 

1. การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลการแข่งขัน

 

2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ผลการแข่งขัน

 

3. การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ผลการแข่งขัน

 

4. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ผลการแข่งขัน

  5. การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ผลการแข่งขัน

  6. การแข่งขันเบียร์เกม
ผลการแข่งขัน

  7. การแข่งขัน E-Sport
ผลการแข่งขัน

  8. การแข่งขันแก้ปัญหาโจทย์ด้วยโปรแกรมภาษาซี
ผลการแข่งขัน

  9.การแข่งขันการเล่นละครภาษาอังกฤษในหัวข้อ Thailand 4.0 schools
ผลการแข่งขัน

  10. การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ผลการแข่งขัน

  11. การแข่งขันเขียนบทร้อยกรอง
ผลการแข่งขัน

  12. การประกวดการทำเครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช้
ผลการแข่งขัน

  13. การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางธรณีวิทยา
ผลการแข่งขัน

  14. กสนประกวดการจัดบอร์ดความรู้โครงการเยาวชนคนเก่ง
ใบสมัคร
ผลการแข่งขัน

     
 
 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
รายชื่อ

 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ


 

 3. เสวนาเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ Thailand 4.0


 

4.  เสวนาเรื่อง Internet of Things for everyday life


     
 

CopyRight @ Science & Arts 2013