บูรพาจันท์ วันวิชาการ
  Home  | |  ติดต่อเรา
     
 
  จดหมายส่ง
  รายละเอียดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ-ใบตอบรับ
  รายละเอียดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ-ใบตอบรับ
  รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขัน-ใบตอบรับ
  สรุปกิจกรรมบูรพาจันท์
     
 
 

1. การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อ

 

2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อ

 

3. การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อ

 

4. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อ

  5. การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อ

  6. การแข่งขันเบียร์เกม
ใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อ

  7. การแข่งขัน E-Sport
ใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อ

  8. การแข่งขันแก้ปัญหาโจทย์ด้วยโปรแกรมภาษาซี
ใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อ

  9.การแข่งขันการเล่นละครภาษาอังกฤษในหัวข้อ Thailand 4.0 schools
ใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อ

  10. การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อ

  11. การแข่งขันเขียนบทร้อยกรอง
ใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อ

  12. การประกวดการทำเครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช้
ใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อ

  13. การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางธรณีวิทยา
ใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อ

  14. กสนประกวดการจัดบอร์ดความรู้โครงการเยาวชนคนเก่ง
ใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อ

     
 
 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
ใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อ

 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อ

 

 3. เสวนาเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ Thailand 4.0
ใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อ

 

4.  เสวนาเรื่อง Internet of Things for everyday life
ใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อ

     
 

CopyRight @ Science & Arts 2013