Home  | |  ติดต่อเรา
   
 
  จดหมายส่ง
  รายละเอียดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ-ใบตอบรับ
  รายละเอียดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ-ใบตอบรับ
  รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขัน-ใบตอบรับ
  สรุปกิจกรรมบูรพาจันท์
 
     
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ Link : ใบสมัคร QR code : ใบสมัคร ตรวจสอบ ข้อมูลการสมัคร QR code : ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
T1 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา" ใบสมัคร
และแก้ไขข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
T2 การเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองอย่างง่าย ใบสมัคร
และแก้ไขข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
T3 อบรมเชิงปฏิบัติเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ใบสมัคร
และแก้ไขข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
T4 การจัดการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์ ด้วยกิจกรรม Lean Game ใบสมัคร
และแก้ไขข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
T5 การใช้โดรนและสมาร์ทโฟนผลิตสื่อมัลติมิเดียสำหรับนำเสนอ ใบสมัคร
และแก้ไขข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
           
เสวนาทางวิชาการ Link : ใบสมัคร QR code : ใบสมัคร ตรวจสอบ ข้อมูลการสมัคร QR code : ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
S1 การขายผลไม้ online ใบสมัคร
และแก้ไขข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
           
กิจกรรมการแข่งขัน Link : ใบสมัคร QR code : ใบสมัคร ตรวจสอบ ข้อมูลการสมัคร QR code : ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
C1 การแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใบสมัคร
และแก้ไขข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
C2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ใบสมัคร
และแก้ไขข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
C3 การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ใบสมัคร
และแก้ไขข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
C4 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ใบสมัคร
และแก้ไขข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
C5 ประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ใบสมัคร
และแก้ไขข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
C6 การแข่งขันเบียร์เกม ใบสมัคร
และแก้ไขข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
C7 การแข่งขัน E Sport ใบสมัค
และแก้ไขข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
C8 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาซี ใบสมัคร
และแก้ไขข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
C9 การประกวดการทำเครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช้ ใบสมัคร
และแก้ไขข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
C10 การแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ทางธรณีวิทยา ใบสมัคร
และแก้ไขข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
           
หมายเหตุ
1. กรอกข้อมูลการสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม เสวนาทางวิชาการและการแข่งขันได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday
หรือส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข 0-3931-0128 หรือ 0-3931-0143 และ e-mail matinee@go.buu.ac.th
ภายใน วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 และ สามารถแก้ไขรายชื่อได้ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้แข่งขันในวันแข่งขัน
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday
3. กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนเพื่อความสะดวกต่อการจัดทำข้อมูล
     
 

CopyRight @ Science & Arts 2013