สรุปภาพรวมโครงการวิจัย ปี 2556 - 2558

  ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลา
1 การหาอัตราการเพิ่มของโซลิตอนในสมการชเรอดิงเจอร์ไม่เชิงเส้นกำลังสอง นาย ศรัณย์ ภิบาลชนม์ 27 ธันวาคม 2555 - 26 ธันวาคม 2556
2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลักษณะ กรณีศึกษา การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณี นางสาว ภัทราพร ทองนิ่ม 26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2557
3 การค้นหาระนาบที่เหมาะสมในการแบ่งแยกข้อมูลในวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน เพื่อใช้สำหรับการตรวจหาตำแหน่งเลือดที่รั่วในชั้นประสาทตา นางสาว อัครา โศภารักษ์ 22 สิงหาคม 2556 - 22 สิงหาคม 2557
4 การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีสำหรับตรวจสอบเชื้อ Pineapple mealybug wilt-associated virus-1 และ 2 ในสับปะรด นางสาว มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม 23 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2557
5 คุณสมบัติทางโครงสร้างของ 5MTAR เพื่อเป็นสารรับรู้สำหรับการตรวจหาปริมาณของไอออนคอปเปอร์ นางสาว สุคนทิพย์ เถาว์โมลา 22 สิงหาคม 2556 - 22 สิงหาคม 2557
6 คุณสมบัติและการแสดงออกของยีน xyloglucan endotransglucosylase/ hydrolases (XTH) ระหว่างการสุกและการแตกของผลทุเรียน นาย ยศพล ผลาผล 29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2557
7 บทบาทของเงินทุนต่างประเทศต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย นางสาว พัชรี ปรีเปรมโมทย์ 28 สิงหาคม 2556 - 27 พฤษภาคม 2557
8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลราคาผลไม้เศรษฐกิจในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด นาย ธนพล พุกเส็ง 13 กันยายน 2556 - 13 กันยายน 2556
9 ศักยภาพในการต้านจุลชีพ, การทนเค็ม และการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี ดร. สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง 11 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558
10 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของหญ้าทะเลในเขตภาคตะวันออก ดร. ปัทมา ศรีน้ำเงิน 11 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558
11 ผลการลดความชื้นต่อการคงคุณภาพน้าผึ้งชันโรง ดร. สุมิตร คุณเจตน์ 11 มีนาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558
       
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
57 ม.1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ 039-310000 โทรสาร 039-310128