รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2559


ระดับหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

SAR59_IT

 

CAR59_IT
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

SAR59_AT

 

CAR59_AT
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

SAR59_EBC

 

CAR59_EBC
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ

SAR59_BA

 

CAR59_BA
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

SAR59_LBT

 

CAR59_LBT
สาขาระบบสารสนเทศ

SAR59_IS

 

CAR59_IS
     
ระดับคณะ    
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ SAR59_SA CAR59_SA


       
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
57 ม.1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ 039-310000 โทรสาร 039-310128