พันธกิจ
     1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรม
     2. ผลิตงานวิจัยและนวัฒนกรรม ที่สามารถนำไปประยุกต์เพื่อการพัฒนาสังคม
     3. บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นและสังคม
     4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ บนฐานของธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเอง


       
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
57 ม.1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ 039-310000 โทรสาร 039-310128