ปรัชญา วิสัยทัศน์
          ปรัชญา
                    สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม
          วิสัยทัศน์
                     “ผลิตบัณฑิตคุณภาพ บูรณาการวิชาการ สร้างงานวิจัยสู่สังคม
       
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
57 ม.1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ 039-310000 โทรสาร 039-310128