จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและชนบทตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๗) จึงได้มีการมุ่งขยายขอบเขตกลุ่มเป้าหมายของอุดมศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับของประเทศ   เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับอนุมติให้ขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัดจันทบุรีตามแผนแม่บททางวิชาการและได้กำหนดให้มีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาในรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนองความต้องการกำลังพลของภูมิภาคและของประเทศ
          ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกที่ทำการเรียนการสอนที่วิทยาเขตจันทบุรี โดยจังหวัดได้อนุญาตให้ใช้อาคารหอประชุมทองใหญ่อนุสรณ์  และศาลากลางจังหวัดหลังเก่าเป็นสำนักงานและอาคารเรียนชั่วคราว  และเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้อนุมัติจัดตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ให้เป็นหน่วยงานภายใน เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๓
          คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนอยู่ที่อาคารหอประชุมทองใหญ่อนุสรณ์  และศาลากลางจังหวัดหลังเก่า จนถึง เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ย้ายมา ณ ที่ทำการใหม่จนถึงปัจจุบัน ณ เลขที่ ๕๗  หมู่ ๑ ตำบลโขมง  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี 
          คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาในรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้กับคณะวิชาที่วิทยาเขตจันทบุรี
          หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ในคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ดังนี้
                พ.ศ. ๒๕๓๙  เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
                พ.ศ. ๒๕๔๗  เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด
                พ.ศ. ๒๕๔๘  เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
                                     และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
                พ.ศ. ๒๕๕o  เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

          เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเดิม และเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรทั้งหมดได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนทั้งสิ้น ๕ สาขาวิชา ดังนี้

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มการจัดการ กลุ่มการตลาด และกลุ่มการเงิน กลุ่มการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

       
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
57 ม.1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ 039-310000 โทรสาร 039-310128