• บุคลากรสายสนับสนุน


   
  ชื่อ : คุณชนัญชิดา ปาณะวงค์
  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
  คุณวุฒิ : วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  อี เมล์ : siripornp@buu.ac.th
  เบอร์โทร : ๒๐๒๔
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : -
       
   
  ชื่อ : คุณยุพา วิสารวุฒิ
  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
  คุณวุฒิ : วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา
  อีเมล์ : yupa-jm@hotmail.com
  เบอร์โทร : ๒๐๒๔
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : -
       
   
  ชื่อ : คุณทัตพล พุ่มดารา
  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
  คุณวุฒิ : วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
  อีเมล์ : tatapol@buu.ac.th
  เบอร์โทร : ๒๐๓๒
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : -
       
   
  ชื่อ : คุณเพ็ญนภา ไกรฉวี
  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
  คุณวุฒิ : วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
  อีเมล์ : pennapap@buu.ac.th
  เบอร์โทร : ๒๐๒๔
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : -
       
   
  ชื่อ : คุณสิรวิชญ์ มุสิกพงศ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  คุณวุฒิ : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
  อีเมล์ : sirawich@buu.ac.th
  เบอร์โทร : -
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : -
       
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
57 ม.1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ 039-310000 โทรสาร 039-310128