• ด้านคณิตศาสตร์


   
  ชื่อ : ผศ.ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  คุณวุฒิ : Ph.D. (Statistics), International Program มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    : วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  อี เมล์ : kanyalin@buu.ac.th
  เบอร์โทร : ๒๐๔๐
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : - สถิติ
  - Bayesian Statistics, Regression Analysis, Elastic net Regression
       
   
  ชื่อ : อ.ภัทราพร ทองนิ่ม *
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : สต.ม.(สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    : วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  อีเมล์ : pattharaporn@buu.ac.th
  เบอร์โทร : ๒๐๔๖
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : Experimental Design
       
   
  ชื่อ : อ.ธีราพร ชาญพนา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : สต.ม.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    : วท.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อีเมล์ : theerapornc@buu.ac.th
  เบอร์โทร : ๑๑๕๐
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : Probability Theory
       
  หมายเหตุ * ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
       
 • ด้านเคมี


   
  ชื่อ : ดร.เมธินี จามกระโทก
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : วท.ด.(เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    : วท.ม.(เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    : วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา
  อีเมล์ : matinee@buu.ac.th
  เบอร์โทร : ๓๐๑๐
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : เคมีอนินทรีย์
       
       
   
  ชื่อ : อ.ณัทธีรา สมารักษ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : วท.ม.(เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    : วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา
  อีเมล์ : natteera@buu.ac.th
  เบอร์โทร : ๒๐๑๕
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : เคมีนินทรีย์
       
   
  ชื่อ : ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : วท.ด.(เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    : วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
    : วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยทักษิณ
  อีเมล์ : suky_2547@yahoo.com
  เบอร์โทร : ๒๐๑๕
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : Computational Chemistry
       
  หมายเหตุ * ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
       
 • ด้านฟิสิกส์


   
  ชื่อ : ผศ.ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  คุณวุฒิ : ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
    : วท.ม.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    : กศ.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
  อีเมล์ : chalongc@buu.ac.th
  เบอร์โทร : -
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : การเรียนการสอนฟิสิกส์
       
  หมายเหตุ * ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
       
 • ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์


   
  ชื่อ : อ.ธนนท์รัฐ นาคทั่ง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : International Masters in ASEAN Studies, Asia-Europe Institute, University of Malaya, Malaysia (ทุนรัฐบาล)
    : กศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา
  อีเมล์ : tanonratn@buu.ac.th, zuo17282@yahoo.co.th
  เบอร์โทร : ๒๐๕๘
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : อาเซียนศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม พหุวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน
       
  หมายเหตุ * ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
       
 • ด้านภาษาอังกฤษ


   
  ชื่อ : อ.ชุติมา สถิตย์เสถียร
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : ศศ.ม.(ภาษาและการสื่อสาร) สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา
  อีเมล์ : -
  เบอร์โทร : ๑๑๕๐
  สาขาที่เชี่ยวชาญ :  
       
   
  ชื่อ : ดร.ภาวดี ศรีสังข์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : M.Ed.(Teaching English as a Foreign Language) มหาวิทยาลัยศิลปากร
    : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อีเมล์ : pawadees@yahoo.com
  เบอร์โทร : ๒๐๔๑
  สาขาที่เชี่ยวชาญ :  
       
   
  ชื่อ : อ. สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
    : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  อีเมล์ : ajarnjeab@hotmail.com
  เบอร์โทร : ๒๐๖๐
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : ภาษาอังกฤษ
    : การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
       
   
  ชื่อ : อ.คมธัช สืบสายชล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อีเมล์ : cnay11@yahoo.com
  เบอร์โทร : ๔๑๑๔
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : -
       
   
  ชื่อ : อ.ชนาภา ตรีวรรณกุล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : MA (Master of Arts in Teaching English as a Foreign Language/Teaching English to Speakers of Other Languages, University of Essex, UK)
    : กศ.บ. (การสอนภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา
  อีเมล์ : chanapha.tr@buu.ac.th
  เบอร์โทร : ๒๐๕๔
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : -
  หมายเหตุ * ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
       
 • กลุ่มคอมพิวเตอร์


   
  ชื่อ : อ.วรวิทย์ พูลสวัสดิ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    : วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
  อีเมล์ : worawit_poolsawasdi@hotmail.com
  เบอร์โทร : ๒๐๕๑
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : - ฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล
  - การประมวลผลข้อมูล
       
   
  ชื่อ : ดร.สมบัติ ฝอยทอง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    : วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    : วท.บ. (คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อีเมล์ : sombutf@yahoo.com
  เบอร์โทร : ๒๐๔๓
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : -
       
   
  ชื่อ : ดร.ธนพล พุกเส็ง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    : วท.บ. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
  อีเมล์ : thanaphon134@yahoo.com
  เบอร์โทร : ๒๐๓๑
  สาขาที่เชี่ยวชาญ :  
       
   
  ชื่อ : อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
  อีเมล์ : dew_th@hotmail.com
  เบอร์โทร : ๒๐๒๗
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : - Electronic Commerce
  - Management Information System
  - Software Engineering
       
   
  ชื่อ : อ.ไพฑูรย์ ศรีนิล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
    : วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  อีเมล์ : ks_phaitoon@yahoo.com
  เบอร์โทร : ๒๐๔๓
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : ระบบฟัซซี่ ระบบโครงข่ายประสาทเทียม รัฟเซ็ต ระบบเรียนรู้จำแนกประเภท
       
   
  ชื่อ : อ.สิริสุดา บัวทองเกื้อ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    : วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  อีเมล์ : sirisuda_buu@yahoo.com
  เบอร์โทร : ๒๐๒๘
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : -
       
   
  ชื่อ : อ.อรวรรณ จิตตะกาญจน์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    : วท.บ. (คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  อีเมล์ : orakik@yahoo.com
  เบอร์โทร : ๒๐๒๘,๒๐๙๐
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : -
       
   
  ชื่อ : อ.อุไรวรรณ บัวตูม*
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
    : วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา
    : บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบูรพา
  อีเมล์ : uraiwanu@buu.ac.th
  เบอร์โทร : ๒๐๕๑
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : -
       
  หมายเหตุ * ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
       
 • กลุ่มบริหารธุรกิจ


   
  ชื่อ : ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : บธ.ม. (การบริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    : บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  อีเมล์ : tonlancha@yahoo.com
  เบอร์โทร : ๒๐๕๐
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : - การตลาด
  - การจัดการ
       
   
  ชื่อ : อ.กุลวดี เนื่องแสง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : บช.ม. (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    : บธ.บ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยบูรพา
  อีเมล์ : nuangsaeng_kulwadee@yahoo.com
  เบอร์โทร : ๒๐๒๑
  สาขาที่เชี่ยวชาญ :  
       
   
  ชื่อ : อ.พัชรี ปรีเปรมโมทย์ *
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    : วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  อีเมล์ : patcharee_p@buu.ac.th
  เบอร์โทร : ๒๐๕๔
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
       
   
  ชื่อ : ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : Ph.D. ( Science de Gestion) Paul Valery Montpellier III university, FRANCE
    : วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    : บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อีเมล์ : vajiraporn@buu.ac.th
  เบอร์โทร : ๒๐๕๕
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : - การบริหาร
  - การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
       
   
  ชื่อ : ดร.อารยา สุนทรวิภาต
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : D.B.A. (Doctor of Business Administration) University of South Australia, Australia
    : M.B.A. ( Management) Emporia State University , USA
    : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  อีเมล์ : calalilly_j@hotmail.com
  เบอร์โทร : ๒๒๒๒
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : - การจัดการ/การตลาด/ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
       
       
   
  ชื่อ : อ.ภัญนภัส พฤษกษากิจ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : กจ.ม. (การตลาดและการจัดการ) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
    : บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  อีเมล์ : pannapat@buu.ac.th
  เบอร์โทร : ๒๐๕๕
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : การตลาด
       
   
  ชื่อ : อ.ธนยศ กุลฑล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
  อีเมล์ : kulladon@gmail.com
  เบอร์โทร : ๒๐๕๓
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : การจัดการสินค้าคงคลัง
       
   
  ชื่อ : อ.ณมณ ศรหิรัญ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : บธ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
    : บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  อีเมล์ : namonn@buu.ac.th
  เบอร์โทร : ๒๐๒๖
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : บริหารธุรกิจ
       
   
  ชื่อ : อ.ธัชนันท์ สังวาลย์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
    : วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชนาวี) มหาวิทยาลัยบูรพา
  อีเมล์ : thutchanan.sa@buu.ac.th
  เบอร์โทร : ๒๐๕๓
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : -
       
   
  ชื่อ : อ.นางสาวปิยะพร อิสสรารักษ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
  อีเมล์ : piyaporn.is@buu.ac.th
  เบอร์โทร : ๒๐๒๑
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : -
       
   
  ชื่อ : อ.ปิยาภรณ์  มาลี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : วท.ม. (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์)
  อีเมล์ : piyaporn.ma@buu.ac.th
  เบอร์โทร : ๒๐๕๒
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : -
       
   
  ชื่อ : อ.รัฐดากร บำรุงศาสตร์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ   :บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  :ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
  อีเมล์ : rutdagron@buu.ac.th
  เบอร์โทร : ๒๐๕๒
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : -
  หมายเหตุ * ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
       
 • กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร


   
  ชื่อ : อ.วิจิตรา โหราเรือง *
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : วท.ม. (พันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    : วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  อีเมล์ : wijitra0349h@hotmail.com
  เบอร์โทร : ๒๐๒๙
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : -เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช
       
   
  ชื่อ : ดร. ยศพล ผลาผล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : วท.ด. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    : วท.ม.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    : วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  อีเมล์ : ypalapol@yahoo.com
  เบอร์โทร : ๒๐๓๔
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : - สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว
  - สรีรวิทยาของพืช
  - Gene discovery and function
       
   
  ชื่อ : อ.นิสาชล เทศศรี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : วท.ม.(พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    : วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา
  อีเมล์ : tedsree@yahoo.com
  เบอร์โทร : ๒๐๔๕
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : - การใช้ประโยชน์จากชีวมวลพืช (plant biomass utilization)
  - ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (natural product)
       
   
  ชื่อ : อ.ปัทมา ศรีน้ำเงิน
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    : วท.ม.(พืชไร่ หมวดวิชาการปรับปรุงพันธุ์และการผสมพันธุ์พืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    : วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  อีเมล์ : pattama@buu.ac.th, psrinamngoen@hotmail.com
  เบอร์โทร : ๒๐๓๙
  สาขาที่เชี่ยวชาญ : - การถ่ายยีนในพืช
  - เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
  - ความหลากหลายทางพันธุกรรม
       
   
  ชื่อ : อ.สุมิตร คุณเจตน์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : วท.ม.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    : วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  อีเมล์ : -
  เบอร์โทร : ๒๐๓๒
  สาขา ที่เชี่ยวชาญ : - สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
  - สรีรวิทยาของพืช
  - วิทยาศาสตร์ทางดิน
       
   
  ชื่อ : อ.สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    : วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  เว็บไซต์ : -
  อีเมล์ : supunnika@yahoo.com
  เบอร์โทร : ๒๐๒๙
  สาขาที่เชี่ยวชาญ :  
       
   
  ชื่อ : อ.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  คุณวุฒิ : ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
    : วท.ม.(โรคพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
    : วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  เว็บไซต์ : -
  อีเมล์ : supunnika@yahoo.com
  เบอร์โทร : ๒๐๓๙
  สาขาที่เชี่ยวชาญ :  
       
  หมายเหตุ * ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
       
       
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
57 ม.1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ 039-310000 โทรสาร 039-310128