• คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
   

  ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


  อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชาญ สว่างวงศ์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก


  ดร.พิชัย สนแจ้ง
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

  ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก


  อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาณจน์
  กรรมการประธานสาขา


  อาจารย์สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา
  กรรมการประธานสาขา


  ดร.ยศพล ผลาผล
  กรรมการผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ


  ดร.อารยา สุนทรวิภาค
  กรรมการผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ


  ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา
  กรรมการผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ


  ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน
  กรรมการและเลขานุการ  ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ
  ผู้ช่วยเลขานุการ


   
 • ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
   

  ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


  ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน
  รองคณบดี
   

  ดร.ปัทมา ศรีน้ำเงิน
   
  ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา
   
  ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ
    ดร.ธนพล พุกเส็ง
  ผู้ช่วยคณบดี
   
       
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
57 ม.1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ 039-310000 โทรสาร 039-310128