การเข้าศึกษาในหลักสูตร

  การเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี มีสามารถสมัครเข้าศึกษา ตามโครงการดังต่อไปนี้
1. โครงการรับตรงในภาคตะวันออก จำนวนที่รับประมาณ ร้อยละ 50 ของจำนวนที่รับเข้าศึกษาทั้งหมด โดยรับบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ จากนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยะที่ 2 รวม 12 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และ สระบุรี
2. โครงการรับตรงทั่วประเทศ จำนวนรับประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด โดยรับบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือก ที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ จากนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากนักเรียนทั่วประเทศ
3. โครงการ Admissions จำนวนรับประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมดโดยมหาวิทยาลัยรับบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลที่จบการศึกษาปีที่ 6 หรือที่เทียบเท่าจากนักเรียนทั่วประเทศ
4. โครงการพิเศษ จำนวนรับประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนที่จะรับทั้งหมด โดยมีโครงการพิเศษ ดังต่อไปนี้
  • โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
  • โครงการเพชรตะวันออก
  • โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย "เด็กดีศรีระยอง"
  • โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
  • โครงการโควตาพิเศษ MOU
5. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในจังหวัดจันทบุรีโดดคัดเลือกนักเรียนโดยมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านในจังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ฉะเทริงเทรา และปราจีนบุรี
   
  ลิ้งค์
   
       
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
57 ม.1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ 039-310000 โทรสาร 039-310128