การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

1. ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
          ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Cross-Border Trade Management

2. ชื่อปริญญา
          ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน)
          ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Logistics and Cross- Border Trade Management)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
          คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

4. ปรัชญา
          ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ และการค้าระหว่างประเทศ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรอบรู้เท่าทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โปรแกรมที่เน้นคณิตศาสตร์ โดยผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และ/หรือ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ด้านการจัดการโลจิสติกส์
     - หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการผลิต
     - การจัดการคลังสินค้า
     - การจัดการการขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศ
     - การกระจายสินค้าระหว่างประเทศในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
     - การเป็นตัวแทนผู้ดำเนินพิธีการศุลกากร
     - การเป็นผู้ประกอบการ
ด้านการจัดการการค้าระหว่างประเทศหรือการจัดการการค้าชายแดน
     - การเป็นผู้ส่งออกและนำเข้า
      การจัดซื้อหรือจัดหาต่างประเทศ
     - การตลาดต่างประเทศ
     - การประสานงานต่างประเทศในองค์กรภาครัฐและเอกชน
     - การเป็นผู้ประกอบการ
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
       
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
57 ม.1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ 039-310000 โทรสาร 039-310128