เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

1. ชื่อหลักสูตร
         ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology

2. ชื่อปริญญา
         ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
         ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Information Technology)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
         คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

4. ปรัชญา
         ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม


     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โปรแกรมที่เน้นคณิตศาสตร์ โดยผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และ/หรือ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

     - นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
     - นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
     - นักพัฒนาระบบ และนักพัฒนาเว็บไซต์
     - ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
     - นักทดสอบงานระบบสารสนเทศ
ข้อมูลหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
       
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
57 ม.1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ 039-310000 โทรสาร 039-310128