ระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) *

1. ชื่อหลักสูตร
        ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

          ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Information System

2. ชื่อปริญญา
          ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)
          ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Information System)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
          คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

* ดำเนินการปิดหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2559


- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
- นักโปรแกรม - ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์
- นักพัฒนาเว็บไซต์ - ผู้จัดการซอฟต์แวร์
- ผู้จัดการฐานข้อมูล - ผู้ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์

* ดำเนินการปิดหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลหลักสูตรระบบสารสนเทศ

* ดำเนินการปิดหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
       
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
57 ม.1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ 039-310000 โทรสาร 039-310128