ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)

1. ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
          ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English for Business Communication

2. ชื่อปริญญา
          ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)
          ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (English for Business Communication)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
          คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

4. ปรัชญา
          ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ให้มีความรอบรู้เท่าทันสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีแนวคิดการเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม และจริยธรรม     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และ/หรือ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
พนักงานบริษัท พนักงานองค์กรระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์และการธนาคาร และหน่วยงานในภาครัฐที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจต่าง ๆ นักแปล
ข้อมูลหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
       
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
57 ม.1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ 039-310000 โทรสาร 039-310128