บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

1. ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
          ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program

2. ชื่อปริญญา
          ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต
          ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration

3. วิชาเอก
          1. กลุ่มวิชาการตลาด
          2. กลุ่มวิชาการเงิน

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
          คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

5. ปรัชญา
          ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านบริหารธุรกิจ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรอบรู้เท่าทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง


     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าโดยผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และ/หรือ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

     1. กลุ่มวิชาการตลาด
พนักงานขาย นักวางแผนการตลาด นักโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ นักวิจัยตลาด นักบริหารผลิตภัณฑ์และตราสินค้า นักบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
     2. กลุ่มวิชาการเงิน
เจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน วิเคราะห์หลักทรัพย์ การวางแผนและจัดการการเงิน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน สินเชื่อ การประกันภัย การเงินระหว่างประเทศ การจัดการความเสี่ยง
ข้อมูลหลักสูตรบริหารธุรกิจ
       
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
57 ม.1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ 039-310000 โทรสาร 039-310128