เทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

1. ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
          ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Agricultural Technology
2. ชื่อปริญญา
          ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
           ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Agricultural Technology)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
        คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
4. ปรัชญา
           ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้วิชาการ ชำนาญปฏิบัติ ก้าวทันเทคโนโลยี ในสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ที่สามารถประยุกต์นำพาสังคมเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

    สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และ/หรือ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

    1. รับราชการในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตร
    2. นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ในสถาบันภาครัฐและเอกชน
    3. เจ้าของธุรกิจทางด้านการเกษตร
    4. พนักงานบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเกษตร
ข้อมูลหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร
       
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
57 ม.1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ 039-310000 โทรสาร 039-310128